ขอขอบคุณ

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถติดตามตรวจสอบสิทธิ์การได้รับวัคซีน ได้ที่ www.koratcity.go.th , Application Koratcity และเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป